0
На склад при доставчик

Педагогика

16,00 лв.
16,00 лв.
Доставката на тази книга до Книжарница Мечта е безплатна! Цени за доставка

Учебникт "Професионална педагогика - в исторически традиции и глобални перспективи" ъе структуриран в четири части като след всяка глава се предлагат и упражнения за самостоятелна работа. По своята същност той пред­ставлява синергия между теорията и практиката, между миналото и настоящето на професионалното образование. Учебникът е предназначен за студентите от педагогиче­ското направление и покрива основите от знания по про­фесионална педагогика; формира умения за работа в екип, аналитичност, целенасоченост и критичност. Негови ад­ресати са и всички, които проявяват интерес към бързо случващите се промени в областта на формалното и про­дължаващо професионално образование, към философските, социалните и личностно-ценностните аспекти на профе­сията и кариерата.

Яна Рашева Мерджанова е преподавател във Факултета по педагогика на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Разви­ва следните научни направления: Професионална педагогика, Професионално ориентиране и консултиране, Личностно консултиране, Майчинство и практики, Методика на обуче­нието по философия и Философия на образованието. Автор е на 32 научни и на 12 поетични книги.

Доц. д-р Илиана Петкова е препо­давател във Факултета по педагогика на Софийския универ­ситет "Св. Климент Охридски". Научните ѝ интереси са в областите: Професионална педагогика, Професионално об­разование, Сравнително образование, Подготовка и квали­фикация на учителите. Автор е на една монография и съав­тор в една международна монография.

Добави ревю

Вече сте добавили своя коментар, ако не го виждате, то най-вероятно той не е одобрен от нашите администратори.

Други продукти от Педагогика

Други продукти от Висше училище

Други продукти от Учебници и помагала